Vyhľadávanie


Kontakt

Stredná odborná škola
Štefánikova 39
Svit
059 21

052/7756245

E-mail: riaditel@zsssvit.sk

 

 

Stredná odborná škola vo Svite patrí medzi menšie školy v malom meste a navštevujú ju deti prevaždne z okolitých dedín. Rodinné prostredie, z ktorého deti prichádzajú, nie je často motivačné pre ďalší rozvoj ich osobnosti a neposkytuje im dostatok impulzov pre formovanie myšlienok solidarity so spoločným európskym domom. Práve preto sa už dlhodobo snažíme u detí rozvíjať záujem o veci verejné a proeurópske. A darí sa nám to prostredníctvom nespočetného množstva medzinárodných projektov, z ktorých každý je venovaný aktuálnym témam, ktoré sú dnes dominantnými témami politiky Európskej únie.

- V projekte z roku 2006 s názvom Dynamika ekosystémov sme spolu so zahraničnými školami skúmali vzťah ľudskej spoločnosti a životného prostredia v Európe. Hľadali a študovali sme pôdu, alternatívne zdroje energie a vodu.

-  V projekte z roku 2008 s názvom Energia chémia a spoločnosť sme spoločne so školami na Islande  pokračovali v myšlienke obnoviteľných zdrojov a formovali u detí pozitívno aktívny vzťah k životnému prostrediu.

-  V projekte z roku 2009 s názvom Ako nás ovplyvňuje minulosť sme sa sústredili na človeka a osídľovanie území Európy, konkrétne Nórska a Slovenska a zamýšľali sa nad otázkami formovania národa a kultúry až po súčasnosť.

-  V projekte z roku 2013 s názvom Učíme sa moderné technológii absolvovali naši žiaci odboru Biotechnológia a farmakológia odborné stáže v Poprtugalsku a Španielsku.

-  V projekte z roku 2013 s názvom Rozdiely nás spájajú sme spolu so školami na Cypre, Turecku, Litve a Českej republike diskutovali o problémoch diskriminácie, nepriateľstva, šikanovania a zneužívania mladých ľudí a spoločne sme zostavili Deklaráciu práv detí a mládeže a Videoodkaz o problémoch detí v európskych krajinách. Oba dokumenty sme osobne odovzdali na pôde Európskeho parlamentu pánovi europoslancovi Štefancovi.

- V projekte  Euroscola z roku 2013 pod názvom Klimatický deň sme diskutovali a skúmali témy ako sú: príčiny zmeny klímy, jej následky na životné prostredie a prezentovali na konferencii s účasťou primátora a poslancov mesta.

- V projekte Euroscola 2016 s názvom Cesta k digitálnym technológiám sme skúmali digitalizáciu verejnej správy v meste Svit, diskutovali cez videorozhovor s úspešnými startupistami, upozorňovali na nebezpečenstvo zneužitia dát cez internet a šikanu. Podnikli sme cestu s názvom Po stopách európskych inštitúcií a navštívili Brusel, štrasburg a Maastricht.

- V projekte z roku 2014  s názvom Voliť je prejav demokracii v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky sme uskutočnili všetky tri simulované voľby do Európskeho parlamentu, prezidentské a komunálne voľby.

- V roku 2016 sme sa dve naše žiačky zúčastnili cesty do štrasburgu na pozvanie pána europoslanca Štefanca. Následne dievčatá zorganizovali množstvo workshopov na ktorých prezentovali dojmy z cesty a rokovania v Európskom parlamente.

- Každoročne sa zúčastňujeme na Európskom informačnom dni a diskusiách s europoslancami pánom Maňkom a Štefancom a ostatnými osobnosťami európskej politiky s pánom Chrenekom a Hajšelom.

- Tohto roku sme sa už po druhýkrát zúčastnili súťaže Invest EU Hunt

Pozitívne skúsenosti medzinárodnej spolupráce nás presvedčili o správnosti nastúpenej cesty.

Našou prioritou do budúcna je prepojenie odborného vzdelávania s praxou a zbieraním skúseností v zahraničí pre všetky študijné odbory: biotechnológia a farmakológia, logistika,  polygrafia, styling a ekonómia. Našim cieľom je zvýšením kvality odbornej prípravy  absolventov umožniť ich lepšie uplatnenie na európskom trhu práce. Aby sme mohli tento cieľ dosiahnuť, je potrebné zamerať sa aj na osobnostný rozvoj našich študentov.

Z analýzy našej výchovno vzdelávacej inštitúcie vyplýva, že rodinné prostredie nedostatočne motivuje jednotlivca k potrebe vzdelávania sa a individuálneho rozvoja osobnosti, žiaci majú nízku sebaúctu a nedokážu jasne zadefinovať ciele a hodnoty svojho ďalšieho života. Tieto skutočnosti vyvolávajú potrebu ďalšieho vzdelávania sa pedagogických pracovníkov. Len práca výchovného poradcu nestačí k tomu, aby vyriešila všetky neustále pribúdajúce problémy študentov.Viac tu: https://edu-sossvitmobilitapracovniko1.webnode.sk/

Fotogaléria

Aktuality

Seminár v Írsku zrušený

04.11.2015 09:12
Organizátor nám oznámil, že seminár Integrované školy v Severnom Írsku na ceste odstraňovania...

Zmena termínu seminára vo Fínsku

14.01.2016 10:45
Organizátor nám oznámil zmenu termínu seminára Multiprofesionálna sieť odborníkov vo fínskom...